Aloha Koʻolau - Alice Nāmakelua

 
Aloha ka nohona o ke Koʻolau
Huli aku nānā i ke kuahiwi

Piʻina i ka nuku aʻo Nuʻuanu
Nounou ē ka ua lā i ka ʻili

Ka neʻe a ka noe ma mua pono
A he nani a he nani ke ʻike aku

Hiolo a ka wailele i nā pali
Hoʻopulu i nā pali hāuliuli

Ka ua nounou i ka ʻili
Me ka ʻohu kau maila i ka piko

Haʻina ē ka ua o ke Koʻolau
Hoʻopulu ana i kuʻu pāpālina

Alice Nāmakelua

I love living at Koʻolau
To turn and look at the mountains

Climbing the gap of Nuʻuanu
The rain pelts the skin

The creeping of the mist right ahead
Is beautiful to see

Waterfalls tumble from the cliffs
To moisten the dark cliffs

The rain pelts the skin
And the fog settles on the peak

Tell of the rain of Koʻolau
Moistening my cheek
Souce: Hula Records Album: "Alice Kuʻuleialohapoinaʻole Nāmakelua" - The composer, vacationing with friends at Punaluʻu in the summer of 1958, was driving along the windward coast enroute to Honolulu. As they approached the Pali, it began to rain, the mist hovered overhead and water was running down the road. When the mist lifted, the mountains and waterfalls were spectacular. These beautiful things were the inspiration for this mele composed December 31, 1959. Hawaiian Text edited by Puakea Nogelmeier. © 1973, Heinz-Guenther Gerhard Pink