Oʻahu - The Gathering Place

ʻO Oʻahu, ka ʻonohi o ke kai, Oʻahu o Kakuhihewa
Oʻahu, the gem of the sea, Oʻahu of the chief Kakuhihewa

Ancient Name: Laloimehani
Square Miles: 597
Color: Yellow
Symbol: Ilima (Sida Fallax)
Mountains:
Kaʻala - 4003
Puʻu Kalena - 3504
Ilima
O'ahu island map